کارت پرسنلی

امروزه دردنیای ارتباطات کارت های پرسنلی نشان دهنده هویت شخص،سمت شخص در ارگان ها و سازمان ها می باشد.چاپ کارت پرسنلی در مدل های مختلف مانند کارت دانشجویی و کارت همایش وکارت خبرنگاری و کارت های شناسایی مثل کارت ملی و…می باشد.

درسازمان ها به علت تردد ارباب رجوع،شناسایی کارمندان و دسترسی به بخش های مختلف ارگانها آسانتر و سریع تر خواهد شد.

و در سازمان های امنیتی کارت شناسایی نیزبرای ورود و خروج پرسنل های هربخش به بخش های مختلف سازمان و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به بخش مربوطه استفاده میشود.