شخصی سازی termal

termalاز ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ روش ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﭼﺎپ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ، روش دای ﺳﺎﺑﻠﯿﻤﯿﺸـﻦ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ روش ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ روش دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﭼﺎپ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑـﺎزار ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس اﺳـﺘﻮارهستند. اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم، اﯾﻦ روش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ارازن ﻗﯿﻤﺖ، ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻧﻮاع ﮐﺎرت ﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻌﯿﺪ رﻧﮓ از روی رﯾﺒﻮن ﻫﺎی رﻧﮕﯽ (CMYK) اﺳﺖ.ﻗﺸﺮ رﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی رﯾﺒﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺪ ﭘﺮﯾﻨﺘﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎر، ﺗﺼﻌﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﮐﺎرت ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ.  در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻌﯿﺪ رﻧﮓ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ (CMYK) و ﻧﺸﺴﺖ ﻗﺸﺮ رﻧﮕﯽ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑـﺮ روی ﺳـﻄﺢ ﮐـﺎرت، ﺗﺼـﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻗﺸﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﭙﻼت ﺑﻪ روی ﺳﻄﺢ ﮐـﺎرت ﭼـﺎپ ﺷـﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻄﺢ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﺎرت ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.