نرم افزارloyalty

دارندگان کارت ها

دریافت امتیاز و تبدیل آن به اعتبار جهت استفاده مجدد آن در مجموعه شما و یا در مراکز تجهیز شده از سوی شما(این مراکزمی‎توانند با توجه به نیازهای مشتریان شماانتخاب شده و به راحتی فقط با استفاده از یک دستگاه کارت‎خوان به مجموعه شما بپیوندند)

کنترل و نظارت کلیه عملیات صورت گرفته توسط دارنده کارت بر روی اینترنت (پنل دارندگان کارت)

شارژ اعتبار کارت توسط کارت‎های بانکی عضو شتاب، جهت خرید با اعتبار کارت

پرداخت توسط کارت از طریق وب و یا خرید Online توسط آن، در صورت اتصال سایت شما به درگاه پرداخت ما

امکان انتقا اعتبار/امتیاز از کارتی به کارت دیگر

امکان خرید از سایر پذیرندگان و کسب امتیاز و مصرف آن

ایجاد کارت هدیه از همان نوع کارت برای دیگران (نوع بازاریابی نهفته)