دفترمرکزی شرکت

سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،خیابان عشقیار ابتدای کوچه چهارم پلاک ۱

تلفن : ۴-۸۸۵۱۵۰۱۳

فکس : ۸۸۷۵۶۱۳۳