مدیران و سهامداران

مدیرعامل وهیئت مدیره گلچین رسانه هوشمند

مدیرعامل گلچین مهندس احسان سقایی ازسال ۱۳۹۱/۴/۱۲ به این سمت برگزیده شده است واعضای هیئت مدیره ۳عضواصلی دارد که هم اکنون دکتررحیمی رئیس هیت مدیره و مهندس مهدی پورمهدیان ومهندس علیرضا رحیمی عضو هیئت مدیره گلچین رسانه هوشمند می باشند.

گلچین رسانه هوشمند در مسیر تعالی
مدیران گلچین، تعالی را مقوله‌ ای می‌دانند که هر سازمان باید از زمان تاسیس و شروع فعالیت خود، مسیر آن را با بهبود و نوآوری در فرآیندها و همراهی ذی‌نفعان خود از سر ‌گیرد. این الگو برای تمام فرآیندهایی که به تازگی در سازمان شروع می‌شوند نیز صادق است.

هر سازمان برای حفظ بقا و گسترش فعالیت‌های خود، باید خود را بر اساس معیارهای معتبر ارزیابی کند و با الگوبرداری از برترین تجارب، نقاط قابل بهبود خود را به قوت تبدیل کند. رهبران سازمان‌های متعالی، جهت‌گیری روشن و تمرکز استراتژیک سازمان را با تعریف ماموریت، چشم‌انداز و ارزش‌ها تعیین می‌کنند و آن را با کارکنان و ذی‌نفعان کلیدی در میان می‌گذارند تا آن‌ها را در دست‌یابی به اهداف سازمان سهیم کنند.