درباره ی ما


شرکت گلچین رسانه هوشمند با سابقه بیش از نیم قرن تجربه در رسانه چاپ، در سال ۱۳۸۶ با تجهیز به امکانات مدرن چاپ و تولید تخصصی انواع کارت‎های هوشمند و بانکی وارد عرصه چاپ امنیتی گردید. در طی این سال‎ها علاوه بر تکمیل و به روزرسانی تجهیزات خط تولید کارت و افزایش ظرفیت اقدام به تحصیل، دانش فنی روز دنیا جهت تولید و شخصی سازی این محصولات نموده است. هم اکنون این شرکت با برخورداری از تجهیزات شخصی سازی و پاکت‎گذاری به عنوان یکی از مجهزترین مراکز تولیدکننده کارت، علی‎الخصوص کارت‎های پلاستیکی درکشور بوده و ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰,۰۰۰ عدد انواع بدنه کارت و ۸۰,۰۰۰ عدد شخصی سازی و پاکت گذاری در روز را دارا می باشد.

ساختارکارتDual Interface

تکنولوژی کارت هوشمند

  این دستگاه به صورت دومنظوره کار می‎کند ا-ایجاد 27 سوراخ جهت چیپ‎های مایفر که 24 عدد آن برای محل استقرار چیپ مایفر دردستگاهPick &Placer می‎باشد و 3 سوراخ دیگر جهت موقعیت دهی شیت برروی پلیت دستگاه Pick&Placer می‎باشد. 2-ایجاد 3 سوراخ جهت موقعیت دهی شیت در دستگاه Implant welding می‌باشد(برای چیپ‎ هایCob)

  pick&placer

  ایجاد یک فضای خالی روی کارت جهت کاشت چیپ Contat

  implanter&welder

  دستگاه Implanter &Welder Combi کار دستگاه کشیدن آنتن روی شیت Inlay به وسیله تکنولوژی Ultra Sonic می‎باشد.

 

اخبارومقالات

 • نمایشگاه تراکنش...

  ۲۵ مهر ۱۳۹۵

  Iran Transaction Exhibirion نبض کسب وکاردرتراکنش می‎زند...

 • مصرف سالیانه...

  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

  به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران،...

 • همایش بانکداری...

  ۱۵ مرداد ۱۳۹۵

  پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های...

 • ایجاد امنیت در...

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

  ایجاد امنیت در هولوگرام توسط تکنیک های امنیتی...

 • طراحی امنیتی

  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

  طراحی امنیتی و تکنیک‎های تولید آن ۱-   شناسه های...

آیامیدانستید

ﭼﺎپ ﺳﯿﻠﮏ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ، ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﯿـﺎن ﺻـﻔﺤﺎت ﺗﻮرى ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺑﻠﻮن ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. ﭘﻠﯿﺖ ﭼﺎﭘﻰ در ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﺎﺑﻠﻮن و اﺳﺘﻨﺴﯿل در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻮﻋﻰ از ﺳﯿﻠﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﻓﻠﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﯿﺎن روزﻧﻪ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻓﺮم ﯾﺎ ﺗﻮری ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﯾﻦ در واﻗﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ از Screen ﺷﺎﺑﻠﻮن ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮرى ﺷﮑﻞ و اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ اﺳﺖ. ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮرى ﻫﺎى ﭼﺎپ اﺳﮑﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻟﯿﺎف ﺗﮏ رﺷﺘﻪ اى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎى ﺳﻨﺘﺰى ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ اﻟﯿﺎف از ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ و ﭘﻠﯽ آﻣﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ادامه مطلب